Regio Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Judetul Prahova Instrumente Structurale
Prima pagina
Descrierea proiectului
Stadiul proiectului si realizari
Informatii
Contact


Restaurarea și consolidarea Conacului “Pană Filipescu”
13.01.2014 19.03.2014 30.05.2014 30.08.2014 31.01.2015 31.03.2015 21.10.2015
Stadiul activităților prevăzute în Contractul de finanţare nr.3257/16.07.2012 la data de 21.10.2015
Conform Actului Adiţional nr.1 la Contractul de finanţare, a fost prelungită perioada de implementare a proiectului, respectiv până la jumătatea lui noiembrie 2015. Perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie rămâne cea prevăzută iniţial prin proiect.
 
Contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea și consolidarea Conacului Pană Filipescu” a fost semnat în data de 16.07.2012. Conform Actului Adiţional nr.1 la Contractul de finanţare, a fost prelungită perioada de implementare a proiectului, respectiv până la jumătatea lui noiembrie 2015 (17.07.2012 – 16.11.2015).
Cum mediul economic naţional a arătat la momentul demarării proiectului că nu erau prea mari şansele ca monumentele istorice să beneficieze de finanţări generoase, indiferent că era vorba despre fonduri publice sau private, a apărut această oportunitate de restaurare a conacului din fonduri europene.
Durata de implementare a proiectului a fost de 40 luni, în timp ce perioada de execuţie a lucrărilor de consolidare şi restaurare a rămas cea prevăzută iniţial prin proiect (19 luni de la predarea amplasamentului către constructor şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor).
Datorită unicităţii stilului clădirii (face trecerea către stilul arhitectural brâncovenesc) şi funcţionalităţii ce i se dă, va oferi mai multe oportunităţi de vizitare în zonă și va creşte potenţialul acesteia pe piaţa turistică locală.
Conacul, construit în stil tradiţional, cu foişor cu coloane, parter înalt, beci cu un spaţiu generos, va fi un produs cultural şi turistic în ansamblu său, luând în considerare atât clădirea ca obiect de patrimoniu national, cât şi valoroasele colecţii cantacuzine care, după amenajare, îşi vor ocupa un loc binemeritat în camerele conacului.

Prin lucrările efectuate a fost urmărită atingerea Obiectivului general al proiectului, respectiv restaurarea şi consolidarea conacului, cât şi a Obiectivelor specifice, respectiv: redarea şi introducerea obiectivului în circuitul turistic, păstrarea identităţii culturale, creşterea atractivităţii zonei şi a regiunii, stimularea creării şi producerii unor servicii culturale de calitate, completarea traseului turistic „Drumul Voievozilor” cu acest obiectiv.

Totodată, la finalul perioadei de implementare, vor fi atinşi şi indicatorii proiectului, respectiv:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Rezultat imediat (direct)    
Obiectiv de patrimoniu restaurat/protejat/conservat şi modernizarea infrastructurii conexe – Naţional/rural 0 1
Rezultate induse ( Indicatori de monitorizare)    
Vizitatori la obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat şi modernizarea infrastructurii conexe 0 >1000/an
Locuri de muncă nou create / menţinute la finalul implementării proiectului, din care:
- Temporare
- Permanente
   - femei
   - bărbaţi
0
1
1
0
68
7
3
4
Suprafaţa construita restaurată 0 430 mp
Grup sanitar exterior 0 28 mp
Trotuare cladiri 0 250,34 mp
Amenajare acces pivnita 0 35 mp
Alei 0 871,25 mp
Trotuare langa drum 0 187,50 mp
Platforme / locuri 0 893,75 mp / 3 loc.
Amenajari peisagistice realizate (copaci, arboret, zonă cu flori, peluză, livadă tânără) 0 4281,72 mp
Cai de acces pentru persoane cu mobilitate redusa (rampe) 0 2 buc
In cadrul proiectului a fost prevazută derularea a cinci contracte, respectiv:
• Contractul de lucrari: ASOCIEREA S.C. PROCONSTRUCT S.R.L - S.C.CONTI S.A.; Ploieşti, prin liderul de asociere S.C. PROCONSTRUCT S.R.L. Ploieşti;
• Contract de servicii de dirigentie de santier: SC MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING SRL Iaşi;
• Contract de servicii de management de proiect: SC C&D PERFORM CONSULT SRL, Braşov,
• Contract de servicii de publicitate si informare: SC IMPACT OUTDOOR MEDIA SRL Ploieşti.

Privite în ansamblul lor, lucrările de restaurare la conac au constat în:
• realizarea unei hidroizolaţii exterioare pe întreg conturul exterior al clădirii şi pe toată înălţimea subsolului;
• curăţarea, completarea şi rostuirea zidăriei de cărămidă a pereţilor şi a bolţilor subsolului;
• restaurarea scării de piatră şi refacerea uşii de acces şi grilajului de protecţie la scară;
• desfacerea nişelor - tainiţe din zidul de vest;
• pardosirea cu piatră a sălilor subsolului şi realizarea suporţilor de prezentare a pieselor de lapidariu.

 
La parter, au fost reparate tencuielile şi refăcute zugrăvelile, înlocuită tâmplăria, au fost realizate pardoselile de piatră, refăcute consolele de reazem ale bolţilor, a fost reparată scara principală de acces (pe latura de sud), au fost realizate o scară secundară pe latura de nord şi o scară interioară de legătură cu mansarda nou amenajată; au fost achiziţionate şi/sau realizate piesele de mobilier pentru expoziţie şi machetele ctitoriilor cantacuzine.

 

La mansardă a fost termoizolat podul şi realizată o închidere cu panouri de gips-carton, realizându-se o sală centrală şi un spaţiu de circulaţie (tehnic), perimetral sălii.

A fost înnoită învelitoarea de şiţă a casei pe întreg perimetrul său.

A fost restaurat şi consolidat zidul de incintă la intrarea în conac, a fost refăcută învelitoare din şiţă, asemenea acoperişului.

La toate nivelele clădirii au fost realizate instalaţii electrice şi de curenţi slabi noi, instalaţii sanitare la parter şi instalaţii termice la parter şi mansardă.

Construcţia grupului sanitar pentru public: a fost realizată în curtea conacului, în colţul de nord-est, o construcţie nouă ce cuprinde trei cabine de grup sanitar pentru public, din care una pentru persoane cu handicap şi un spaţiu tehnic.

Din punct de vedere funcţional, clădirea conacului a fost restaurată şi amenajată pentru a răspunde următoarelor funcţiuni:
- la subsol, pivniţele boltite au fost amenajate pentru a găzdui o expoziţie cu piese de lapidariu;
- la parter, sălile principale au fost restaurate şi amenajate pentru expoziţia de bază, cu tematică legată de istoria Cantacuzinilor, iar încăperile de pe latura de est au fost amenajate ca birouri pentru muzeografi;
- podul înalt al clădirii a fost amenajat ca mansardă, cu destinaţia de sală multifuncţională, legătura cu parterul fiind realizată printr-o scară nou construită.

Toate prevederile proiectului au fost respectate în execuţie şi nu au fost întâmpinate probleme în realizarea lor.
O serie de adaptări ale proiectului la o nouă situaţie a fost generată de descoperirile arheologice survenite în timpul realizării săpăturii pentru sub-fundare şi hidroizolaţii. Ruinele descoperite, de mare interes pentru explicitarea istoriei locului, au fost cercetate şi puse în valoare prin măsuri care au necesitat o serie de lucrări suplimentare.

 
În data de 6 octombrie 2015 a fost organizată conferinţa de finalizare a proiectului, cu participarea tuturor factorilor implicaţi în derularea acestuia (reprezentanţii beneficiarului proiectului, constructorului, dirigintele de şantier, proiectantul, reprezentanţii managementului extern), reprezentanţii ADR Sud-Muntenia, alţi invitaţi.  ]n cadrul acesteia a fost prezentat proiectul în ansamblul său precum şi impactul acestuia la nivelul localităţii Filipeştii de Târg şi asupra regiunii.

 
REPORTAJ FOTOGRAFIC  CONACUL PANĂ FILIPESCU, FILIPEŞTII DE TÂRG, JUD. PRAHOVA