1. INFORMAȚII GENERALE

Prin intermediul prezentei Informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „Informarea”) Consiliul Județean Prahova, vă prezintă cum prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când intrați în contact cu această instituție.
Prezenta Informare oferă informații în acord cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare „Regulamentul”), respectiv cu cele ale Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului.

1.1. Datele de contact ale Operatorului

Consiliul Județean Prahova este Operator de date cu caracter personal pentru datele pe care le colectăm și prelucrăm de la dumneavoastră.
În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:
Adresa fizică: Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4
E-mail: dpo@cjph.ro
Telefon: 0244 514545
Fax: 0244 596669

1.2. Cum obținem datele cu caracter personal

Majoritatea datelor cu caracter personal prelucrate sunt obținute direct de dumneavoastră atunci când interacționați cu CJPH.
În situația în care datele dvs. le obținem din alte surse (ex. de la alte instituții publice), ne asigurăm că avem un temei legal de a le colecta și prelucra.

1.3. Modificări ale prezentului document

Vă rugăm să verificați prezentul document cu regularitate pentru a rămâne informat, deoarece acesta poate suferi modificări.

2. CE FACEM CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ
2.1. Solicitări în acord cu dispozițiile legale (ex. eliberarea unui certificat de urbanism)

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale și să dăm curs solicitării dumneavoastră, în acord cu actul normativ în baza căruia se formulează cererea sau se depun documentele.
Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit CJPH.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de la dvs. de informațiile prevăzute de dispozițiile legale (ex. atunci când depuneți o cerere privind eliberarea unui certificat de urbanism, informațiile solicitate sunt prevăzute de Legea nr. 50/1991).
Cu această ocazie vom întocmi un dosar, care va parcurge circuitul intern privind verificarea și aprobarea.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs., astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale pentru a putea să dăm curs solicitărilor dvs. În general, aceste informații sunt preluate prin intermediul unor formulare pe care dvs. trebuie să le completați, formulare care sunt prevăzute, de asemenea, de cele mai multe ori de dispozițiile legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu motivul pentru care dvs. ne depuneți o cerere și/sau un set de documente (ex. eliberare autorizație de construire, certificat de urbanism).
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Spre exemplu, în anumite situații este posibil să avem nevoie de concursul unor altor autorități publice, astfel că datele dvs. pot fi divulgate către acestea, în baza dispozițiilor legale.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos cu Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Județean Prahova:

https://www.cjph.ro/aparatul-de-specialitate/regulamente?download=4527:nomenclatorul-arhivistic-al-consiliului-judetean-prahova&start=20

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit CJPH, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.
Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale”

2.2. Formularea unei petiții

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm cu obligațiile noastre legale și să vă răspunde la petiția formulată.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit CJPH.
Potrivit art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, „prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de informații de la dvs. pentru a investiga reclamația în mod corespunzător, astfel că vă rugăm să ne furnizați numele, prenumele și o adresă de corespondență (fizică sau e-mail), respectiv informații despre subiectul reclamației, însă, totodată, avem rugămintea să nu ne furnizați informații suplimentare sau excesive care nu au legătură cu reclamația. Pot fi considerate informații excesive, spre exemplu, CNP-ul dvs.
Când vom primi o reclamație de la dvs., vom întocmi un dosar. În mod normal, dosarul cuprinde datele dvs. de contact și orice alte informații pe care ni le-ați furnizați.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre problema sesizată pentru a putea investiga și a ne îndeplini atribuțiile noastre legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale pentru a putea soluționa petiția formulată.
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Cu toate acestea, atunci când formulați o reclamație împotriva unor instituții subordonate CJPH, trebuie să dezvăluim identitatea dvs. acelei instituții. Această divulgare este necesară pentru că: (i) uneori CJPH nu are informații suficiente pentru a vă răspunde, astfel că are nevoie de suportul instituției subordonate; (ii) CJPH nu este competentă să soluționeze petiția, astfel că aceasta este îndreptată administrativă către instituția care este competentă să soluționeze reclamația. Cu ocazia acestor divulgări de date, putem, de asemenea, să primim informații despre dvs. de la instituția respectivă.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice care face o reclamație, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos cu Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Județean Prahova:

https://www.cjph.ro/aparatul-de-specialitate/regulamente?download=4527:nomenclatorul-arhivistic-al-consiliului-judetean-prahova&start=20

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit CJPH, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale”

2.3. Formularea unei cereri privind accesul la informațiile de interes public

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale de a vă oferi accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit CJPH.
Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cetățenii au dreptul la orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile CJPH sau ale instituțiilor subordonate, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. Cu toate acestea, nu sunt informații de interes public informațiile cu privire la datele cu caracter personal ale unei persoane.

Ce date ne sunt necesare?

Avem nevoie de la dvs. de numele, prenumele și semnătura dvs., precum și o adresă de contact unde să vă transmitem răspunsul (adresă fizică sau de e-mail), precum și informații suplimentare care să ne permită identificarea informației de interes public.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs., astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale pentru a putea să dăm curs solicitării dvs.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu motivul pentru care dvs. ne depuneți o cerere sau un set de documente (ex. eliberare autorizație de construire, certificat de urbanism).
Informațiile furnizate de dvs. nu sunt divulgate terților, cu excepțiile permise sau impuse de lege. Spre exemplu, în anumite situații este posibil să avem nevoie de concursul unor altor autorități publice, astfel că datele dvs. pot fi divulgate către acestea, în baza dispozițiilor legale.
Dacă acționați în numele unei persoane fizice, vă vom solicita informații care să demonstreze calitatea dvs. de a acționa în numele altei persoane (ex. procură, împuternicire avocațială etc.).

Cât timp păstrăm datele?
Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos cu Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Județean Prahova:

https://www.cjph.ro/aparatul-de-specialitate/regulamente?download=4527:nomenclatorul-arhivistic-al-consiliului-judetean-prahova&start=20

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit CJPH, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale”

2.4. Plata unei taxe

Scopul și baza legală pentru prelucrare

Scopul nostru este să ne conformăm obligațiilor noastre legale de a încasa taxele datorate.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament, care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini sarcinile noastre publice care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit CJPH.

Ce date ne sunt necesare?

Dacă vi se solicită să plătiți o taxă, trebuie să preluăm anumite date personale despre dvs. pe parcursul procesului. Acestea includ numele și datele de contact. Vom prelucra, de asemenea, informații despre plată, inclusiv detaliile contului bancar dacă plătiți transfer bancar.

De ce avem nevoie de date?

Avem nevoie să ne furnizați informații despre dvs. pentru a ne putea conforma cu dispozițiile legale.

Ce facem cu datele furnizate?

Vom folosi informațiile dvs. personale în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniu.

Cât timp păstrăm datele?

Pentru informații privind perioada de stocare a documentelor care conțin datele dvs. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos cu Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Județean Prahova:

https://www.cjph.ro/aparatul-de-specialitate/regulamente?download=4527:nomenclatorul-arhivistic-al-consiliului-judetean-prahova&start=20

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Având în vedere că acționăm în vederea îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public, respectiv în baza exercitării autorității publice cu care este învestit CJPH, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricăror date cu caracter personal, în funcție de situația dvs. particulară. Cu toate acestea, putem să nu dăm curs cererii dvs. de a vă opune atunci când există motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.

Pentru mai multe informații privind drepturile dvs. vă rugăm să accesați pagina ”Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale”

Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii, nr.2-4, având calitatea de operator de date, în baza art. 13 din Regulamentul (U.E.) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), informează asupra prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv imaginea dvs si alte informatii ce permit identificarea dvs prin intermediul sistemelor de supraveghere video, în special date aparţinând angajaţilor, vizitatorilor, și oricăror altor persoane care intră în sediul Palatului Administrativ.

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei sau
b) chiar dacă nu conțin imaginea persoanei filmate, ci alte informații de natură să conducă la identificarea acesteia.

În vederea realizării obiectului de activitate, desfășurării activității curente (ca interese legitime) si obligațiilor legale ale Consiliul Județean Prahova, dar și aplicării prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă si dreptul comunitar-GDPR), Consiliul Județean Prahova are obligația de a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Consiliul Județean Prahova nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal constă în monitorizarea/securitatea accesului persoanelor în instituție.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Consiliul Județean Prahova şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții autorizați ai Consiliului Județean Prahova, organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfașurate de Consiliul Județean Prahova.

Durata maxima de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video, indiferent de persoana vizata, este cea prevazuta de prevederile legale incidente, respectiv de cel mult 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului inregistrarile se distrug sau se sterg.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform legislatiei specifice interne si comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Consiliului Județean Prahova, prin: e-mail la adresa: dpo@cjph.ro; prin posta, la adresa Consiliul Județean Prahova din Ploiești, Bdul. Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ sau depunând personal o notificare semnată și datată la sediul instituției.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod posta 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum si dreptul de a introduce o cale de atac judiciara.

Consiliul Judetean Prahova

 

Presedinte: Toader Bogdan Andrei
Vicepresedinte: Sfîrloagă Ludmila
Vicepresedinte: Pătrașcu Vasile
Administrator public: Fabioara Ionescu

Secretarul judetului: Bîgiu Hermina Adi 
 
Telefon (centrala): 0244-51.45.45

Fax: 0244-596.669

Program de functionare:
Luni - Joi între orele 08.00 - 16.30
Vineri între orele 08.00 - 14.00

 

Audienţe la Conducerea Consiliului Judeţean Prahova (Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar al judeţului)
În fiecare zi de JOI , începand cu ora 9.00, cu programare prealabilă. Înscrieri la intrarea B. Pentru persoanele cu dizabilităţi, audienţele se vor ţine în biroul special amenajat, situat la intrarea B, parter, camera 61, în fiecare joi, începand cu ora 10.30.

 

Registratura si Relatii Publice (Serviciul Gestiune Documente si Relatii Publice)
La parter, intrarea B, pot fi dispuse documente, petitii si cererile de audiente conform programului:

Luni: orele 8.00-16.30
Marti: orele 8.00-18.30
Miercuri: orele 8.00-16.30
Joi: orele 8.00-18.30
Vineri: orele 8.00-16.30

 

Audienţe la Arhitect Sef . Marţi 10.00 - 12.00, camera 414 (etaj IV). 
Programarea audienţelor se face prin intermediul portalului SIUGRC.

 

 

Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile “AE3R Ploiești - Prahova” (www.ae3r-ploiesti.ro) și-a început activitatea în 2009, având ca membri fondatori Consiliul Județean Prahova și Primăria Municipiului Ploiești.

Agenția face parte din rețeaua europeană a agențiilor regionale de management energetic și este un organism calificat de identificare și evaluare a problemelor de energie și de mediu.
Angajații „AE3R Ploiești – Prahova” sunt instruiți și autorizați pentru a realiza Certificate de Performanță Energetică pentru clădiri și au inspectat o mare parte din clădirile publice din județul Prahova, realizând audituri energetice sau certificate de performanță energetică, după caz, și expertiză tehnică pentru reabilitare și atragerea de fonduri pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică recomandate.

Totodată, AE3R sprijină atingerea obiectivelor naționale și europene privind eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă, acordând asistență autorităților locale din județ în elaborarea programelor și planurilor locale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizând realizarea acestora.

Website : www.ae3r-ploiesti.ro

Site-ul cjph.ro utilizeaza cookie-uri. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a va aduce la cunostinta mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea ”cookie”-urilor utilizate de site-ul cjph.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri, atat proprii cat si de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim web 2.0, „cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) generandu-se astfel flexibilitatea cosului de cumparaturi (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului „inainte” si „inapoi”) Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un cookie?

Un Internet Cookie (termen cunoscut si ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur si simplu „cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet pasiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de third party cookies (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc ”third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Trafic.ro.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.
Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate si nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.
Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii de navigare.
Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in ”optiuni” sau in meniul de ”preferinte” al browserului tau.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.